ข้อกําหนดและเงื่อนไข

อัพเดทล่าสุด: 29 พฤศจิกายน 2565

โปรดอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน

การตีความและคําจํากัดความ

การแปลความหมาย

คําที่ตัวอักษรเริ่มต้นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มีความหมายที่กําหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ คําจํากัดความต่อไปนี้จะมีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะปรากฏในเอกพจน์หรือพหูพจน์

คำ นิยาม

สําหรับวัตถุประสงค์ของข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้:

กิตติกรรมประกาศ

นี่คือข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการใช้บริการนี้และข้อตกลงที่ดําเนินการระหว่างคุณและ บริษัท ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กําหนดสิทธิ์และภาระผูกพันของผู้ใช้ทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้บริการ

การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณขึ้นอยู่กับการยอมรับและการปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้เยี่ยมชมผู้ใช้และผู้อื่นที่เข้าถึงหรือใช้บริการ

โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้

การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณยังขึ้นอยู่กับการยอมรับและการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอธิบายนโยบายและขั้นตอนของเราเกี่ยวกับการรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณและวิธีที่กฎหมายปกป้องคุณ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างละเอียดก่อนใช้บริการของเรา

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ บริษัท ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม

บริษัทไม่มีอํานาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการดังกล่าวที่มีอยู่ในหรือผ่านเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว

เราขอแนะนําให้คุณอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเยี่ยมชม

การยุติ

เราอาจยุติหรือระงับการเข้าถึงของคุณทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือความรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงหากคุณละเมิดข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

เมื่อมีการยุติสิทธิ์ของคุณในการใช้บริการจะสิ้นสุดลงทันที

ข้อจํากัดความรับผิด

บริษัทหรือซัพพลายเออร์ของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียผลกําไร การสูญเสียข้อมูล หรือข้อมูลอื่นๆ สําหรับการหยุดชะงักทางธุรกิจ การบาดเจ็บส่วนบุคคล การสูญเสียความเป็นส่วนตัวที่เกิดขึ้นจากหรือในทางใดทางหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือไม่สามารถใช้บริการได้ ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามและ/หรือฮาร์ดแวร์ของบุคคลที่สามที่ใช้กับบริการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกําหนดใดๆ ของข้อกําหนดนี้) แม้ว่าบริษัทหรือซัพพลายเออร์รายใดจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวและแม้ว่าการเยียวยาจะล้มเหลวตามวัตถุประสงค์ที่สําคัญก็ตาม

บางรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัยหรือข้อจํากัดความรับผิดสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องซึ่งหมายความว่าข้อ จํากัด บางประการข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้ ในรัฐเหล่านี้ความรับผิดของแต่ละฝ่ายจะถูก จํากัด ในขอบเขตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่กฎหมายอนุญาต

ข้อจํากัดความรับผิดชอบ "ตามที่เป็นอยู่" และ "ตามที่มีอยู่"

บริการนี้ให้บริการแก่คุณ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และ "ตามที่มีอยู่" และมีข้อบกพร่องและข้อบกพร่องทั้งหมดโดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ บริษัท ในนามของตนเองและในนามของ บริษัท ในเครือและผู้อนุญาตและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งโดยนัยตามกฎหมายหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการรวมถึงการรับประกันโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในเชิงพาณิชย์ความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะชื่อและการไม่ละเมิด และการรับประกันที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักสูตรของประสิทธิภาพการใช้งานหรือการปฏิบัติทางการค้า บริษัท ไม่รับประกันหรือดําเนินการใด ๆ และไม่รับรองใด ๆ ว่าบริการจะตอบสนองความต้องการของคุณบรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้เข้ากันได้หรือทํางานร่วมกับซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันระบบหรือบริการอื่น ๆ ทํางานโดยไม่หยุดชะงักตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือใด ๆ หรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใด ๆ สามารถหรือจะได้รับการแก้ไข

บริษัทและผู้ให้บริการรายใดของบริษัทไม่ได้รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย: (1) เกี่ยวกับการดําเนินงานหรือความพร้อมใช้งานของบริการ หรือข้อมูล เนื้อหา และวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในบริการนั้น (2) บริการจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด (3) เกี่ยวกับความถูกต้องความน่าเชื่อถือหรือสกุลเงินของข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ให้ไว้ผ่านบริการ เซิร์ฟเวอร์ เนื้อหา หรืออีเมลที่ส่งจากหรือในนามของบริษัทปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

เขตอํานาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันหรือข้อ จํากัด บางประเภทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายที่บังคับใช้ของผู้บริโภคดังนั้นการยกเว้นและข้อ จํากัด ข้างต้นบางส่วนหรือทั้งหมดอาจไม่มีผลกับคุณ แต่ในกรณีเช่นนี้ข้อยกเว้นและข้อจํากัดที่กําหนดไว้ในส่วนนี้จะใช้บังคับในขอบเขตสูงสุดที่บังคับใช้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

กฎหมายที่ใช้บังคับ

กฎหมายของประเทศยกเว้นข้อขัดแย้งของกฎหมายจะควบคุมข้อกําหนดนี้และการใช้บริการของคุณ การใช้แอปพลิเคชันของคุณอาจอยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ

การระงับข้อพิพาท

หากคุณมีข้อกังวลหรือข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับบริการคุณตกลงที่จะพยายามแก้ไขข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการก่อนโดยติดต่อ บริษัท

สําหรับผู้ใช้ในสหภาพยุโรป (EU)

หากคุณเป็นผู้บริโภคในสหภาพยุโรปคุณจะได้รับประโยชน์จากบทบัญญัติบังคับใด ๆ ของกฎหมายของประเทศที่คุณอาศัยอยู่

การปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

คุณรับรองและรับประกันว่า (1) คุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้การคว่ําบาตรของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกากําหนดให้เป็นประเทศ "สนับสนุนการก่อการร้าย" และ (2) คุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อบุคคลที่ต้องห้ามหรือถูกจํากัดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

การเป็นโมฆะบางส่วนและการสละสิทธิ์

การเป็นโมฆะบางส่วน

หากข้อกําหนดใด ๆ ของข้อกําหนดเหล่านี้ถือได้ว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ถูกต้องข้อกําหนดดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงและตีความเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อกําหนดดังกล่าวในขอบเขตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และบทบัญญัติที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

การสละสิทธิ์

ความล้มเหลวในการใช้สิทธิ์หรือต้องการการปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อกําหนดเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของคู่สัญญาในการใช้สิทธิ์ดังกล่าวหรือต้องการการดําเนินการดังกล่าวเมื่อใดก็ได้หลังจากนั้นและการสละสิทธิ์ของการละเมิดจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของการละเมิดใด ๆ ที่ตามมา

การตีความการแปล

ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจได้รับการแปลหากเราได้ให้บริการแก่คุณในบริการของเรา คุณยอมรับว่าข้อความภาษาอังกฤษต้นฉบับจะมีผลเหนือกว่าในกรณีที่มีข้อพิพาท

การเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อกําหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หากการแก้ไขเป็นสาระสําคัญเราจะพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่ข้อกําหนดใหม่จะมีผล สิ่งที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจะถูกกําหนดตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว

โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อไปหลังจากการแก้ไขเหล่านั้นมีผลบังคับใช้คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดที่แก้ไขแล้ว หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนโปรดหยุดใช้เว็บไซต์และบริการ

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คุณสามารถติดต่อทางอีเมล